Phần mềm Dự toán Delta 8.4.3 - Cập nhật 28/10/2021
 • Phiên bản/Báo giá
 • Số công tác
 • Hạn sử dụng
 • Hạn cập nhật
 • Giá niêm yết
Tính toán & TK khung không gian DKG 4.8 - Cập nhật 15/03/2017
 • - Phân tích và thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005
  - Dễ dàng tạo sơ đồ kết cấu, khai báo tải trọng tập trung, phân bố
  - Tự động tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737
  - Xuất báo cáo linh hoạt theo nhóm cấu kiện, theo tổ hợp, theo khung..
  - Thể hiện bản vẽ thi công dầm, cột - Xuất bản vẽ sang Autocad

 • Phiên bản/Báo giá
 • Số công tác
 • Hạn sử dụng
 • Hạn cập nhật
 • Giá niêm yết
 • Trọn đời - Ultimate
 • Không giới hạn
 • Vĩnh viễn
 • Miễn phí cập nhật trọn đời
 • 7.000.000 VNĐ
 • Đặt mua | Tải báo giá
DSAP - Tổ hợp NL từ SAP, ETABS, TKCK theo TCVN - Cập nhật 11/08/2017
 • - Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
  - Lấy nội lực từ SAP, ETABS -> tự động tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737
  - Thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005
  - Xuất báo cáo linh hoạt theo nhóm cấu kiện, theo tổ hợp, theo khung..
  - Xuất đầy đủ bản vẽ kỹ thuật ra Autocad *.dwg, và đầy đủ thuyết minh tính toán.
 • Phiên bản/Báo giá
 • Số công tác
 • Hạn sử dụng
 • Hạn cập nhật
 • Giá niêm yết
 • Trọn đời - Ultimate
 • Không giới hạn
 • Vĩnh viễn
 • Miễn phí cập nhật trọn đời
 • 5.000.000 VNĐ
 • Đặt mua | Tải báo giá
Tính toán & TK khung thép tiền chế DTI 3.0 - Cập nhật 25/03/2017
 • - Phần mềm chuyên dụng tính khung thép tiền chế (Zamil) theo TCVN
  - Tự động tìm tiết diện tối ưu, kiểm tra ổn định, chuyển vị. tiết diện thép, liên kết.
  - Tự tính dầm cầu trục, tải trọng gió, tải mái, tải tường...
  - Xuất đầy đủ thuyết minh tính toán, bản vẽ thi công và tiên lượng dự toán
  - Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
 • Phiên bản/Báo giá
 • Số công tác
 • Hạn sử dụng
 • Hạn cập nhật
 • Giá niêm yết
 • Trọn đời - Ultimate
 • Không giới hạn
 • Vĩnh viễn
 • Miễn phí cập nhật trọn đời
 • 6.000.000 VNĐ
 • Đặt mua | Tải báo giá
Hỗ trợ vẽ kỹ thuật - DCAD 3.0 - Cập nhật 05/09/2016
 • Phiên bản/Báo giá
 • Số công tác
 • Hạn sử dụng
 • Hạn cập nhật
 • Giá niêm yết
Thống kê cốt thép TIP 3.5 - miễn phí 100% - Cập nhật 12/04/2016