Nội dung

<< Click to Display Table of Contents >>

Nội dung

Phần này dành cho những người đã hiểu rõ về phần mềm, muốn tùy biến một số thông số theo ý mình để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

 

Chú ý khi thực hiện phần này cần hết sức cẩn thận vì can thiệp vào các thông số hệ thống. Khi làm đọc kỹ hướng dẫn từng bước rồi mới thực hiện.

 

Đặt cấu hình hệ thống

Thêm sửa mẫu THKP hạng mục

Thêm sửa mẫu chiết tính dự thầu