Sửa mẫu THKP hạng mục ( chưa xong - liên kết excel lỗi)

<< Click to Display Table of Contents >>

Sửa mẫu THKP hạng mục ( chưa xong - liên kết excel lỗi)

Đây là tính năng mở của phần mềm. Mỗi khi có thông tư thay đổi hay người dùng muốn trình bày theo mẫu biểu riêng thì có thể dùng tính năng này để thêm biểu mẫu mới hoặc sửa đổi các biểu mẫu cu.

 

Vào menu Hệ thống\ Thêm sửa mẫu Tổng hợp kinh phí.

 

 

 

 

Người dùng có thể tự thêm/ sửa các mẫu tổng hợp KPHM và đơn giá chi tiết.

1. Thêm mẫu mới.

+ Ghi tên mẫu mới

+ Chi chú

+ Chọn thông tư

+ Nếu muốn copy mẫu thông tư hiện tại, chọn "Copy mẫu hiện tại"

+ Bấm thêm mẫu mới.

 

2. Sửa tên mẫu.

+ Sửa tên mẫu

+ Sửa ghi chú

+ Sửa thông tin

+ Bấm " Sửa tên mẫu"

 

Để sửa các mục chi tiết trong mẫu tổng hợp, bấm vào " Mở Excek để xem/ Sửa mẫu"

 

Màn hình thêm sửa mẫu có giao diện gần giống như Excel (nhưng không được tiện dụng bằng) Cho phép người dùng sửa các mẫu có sẵn hay thêm mới.

 

 

Trong màn hình trên chia làm 2 vùng

 

Vùng 1: Chính là mẫu sẽ được in ra khi lập dự toán

Vùng 2: Là các thành phần chi phí và hệ số đã được định nghĩa trước trong chương trình. Khi lập mẫu thì link đến các thành phần này, Khi chạy chương trình sẽ tự động lắp các số liệu thực của hạng mục.

 

Lưu ý: Khi tạo mẫu cần chú ý đến các công thức link phải chính xác, đúng quy định như của Excel nếu không khi chạy sẽ gây lỗi cho chương trình (ví dụ #VALUE, "N/A"..)