Sửa mẫu Dự thầu.

<< Click to Display Table of Contents >>

Sửa mẫu Dự thầu.

Đây là tính năng mở của phần mềm. Mỗi khi có thông tư thay đổi hay người dùng muốn trình bày theo mẫu biểu riêng thì có thể dùng tính năng này để thêm biểu mẫu mới hoặc sửa đổi các biểu mẫu cũ

 

Vào menu Công trình\Chọn mẫu THKP hạng mục - > Bấm "Thêm/sửa"

 

 

Màn hình thêm sửa mẫu có giao diện gần giống như Excel (nhưng không được tiện dụng bằng) Cho phép người dùng sửa các mẫu có sẵn hay thêm mới.

 

Quy tắc tạo mẫu cũng giống mẫu THKP hạng mục. Xem phần "Thêm sửa mẫu THKP hạng mục" để biết cách thao tác

 

Màn hình minh họa sửa mẫu chiết tính dự thầu.