Chọn font chữ hiển thị trong chương trình và trong báo cáo

<< Click to Display Table of Contents >>

Chọn font chữ hiển thị trong chương trình và trong báo cáo

Với phiên bản 6.0 trở đi, người dùng có thể tùy biến thay đổi font chữ và mầu chữ hiển thị trong chương trình và trong báo cáo. Có 7 loại đối tượng được định nghĩa mà người dùng có thể thay đổi được font chữ sử dụng. (Tham khảo Đặt cấu hình hệ thống)

Xem hình dưới

 

 

Để chọn font cho một thành phần nào đó thì bấm vào nút ở dòng tương ứng rồi chọn font cần dùng.

 

 

 

 

Font chữ nên đặt phù hợp với tiêu đề từ 12-14, với font công tác, tiêu đề báo cao, TT thì cỡ chữ nên để từ 10-12 là vừa.

 

Tip: Sau khi chọn xong bấm phí F5 để cập nhật lại font vừa chọn cho chương trình.

 

 

Xem thêm mục "Căn lề in, hướng in"