Hướng dẫn chi tiết In hồ sơ

<< Click to Display Table of Contents >>

Hướng dẫn chi tiết In hồ sơ

 

 

Căn lề in, hướng in

Lựa chọn Font chữ

In hồ sơ dự toán

In hồ sơ dự thầu