1.7 Cước vận chuyển

<< Click to Display Table of Contents >>

1.7 Cước vận chuyển

Là chi phí cần thiết để vận chuyển vật liệu từ nơi mua đến địa điểm xây dựng. Tùy thuộc vào cung đường vận chuyển mà hình thức vận chuyển sẽ là thủ công hay cơ giới (ôtô, tầu thủy, tàu hỏa..)

 

Khi tính cước vận chuyển, người lập dự toán phải căn cứ vào các bảng cước vận tải do Nhà nước hoặc địa phương ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh lập dự toán

 

Trong phần mềm dự toán, người dùng có thể tính cước vận chuyển cho tất cả các tỉnh thành với các cung đường đa dạng

 

Xem phần "Tính cước vận chuyển" để biết thêm chi tiết