1.8 Bù giá ca máy

<< Click to Display Table of Contents >>

1.8 Bù giá ca máy

 

Khi ban hành bảng giá ca máy (dùng để tính ra đơn giá ca máy) người ta dựa vào giá nhiên liệu (vật tư) trên thị trường ở thời điểm đó để tính. Theo thời gian giá này bị thay đổi (lên hoặc xuống). Để xác định lại giá ca máy thi công, người ta đưa ra phương pháp tính bù giá nhiên liệu (bù giá ca máy để tính ra giá ca máy hiện trường.

 

Như vậy bù giá nhiên liệu là lượng chi phí tăng thêm khi có sự biến động về giá nhiên liệu trên thị trường. Cũng giốn như vật liệu, giá ca máy cũng có khái niêm giá ca máy hiện trường (hoặc thông báo).

Giá ca máy hiện trường = Giá ca máy gốc + bù giá nhiên liệu

 

Bù giá nhiên liệu = (giá nhiên liệu TB - giá nhiên liệu gốc) X Hao phí nhiên liệu.

 

Hiện nay việc tính bù giá ca máy dựa vào Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng . Các trường hợp khác do bộ, nghành, hay tổng công ty quy định.

 

Để tính bù giá ca máy, vui lòng xem chi tiết tại đây