panen.jpg

 

KÍNH GỬI: QUƯ KHÁCH HÀNG

DỰ TOÁN DELTA CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ MỚI NHẤT TỈNH AN GIANG NĂM 2017 – PHẦN KHẢO SÁT:

 

ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH

TỈNH AN GIANG

PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

 

Công b kèm theo Quyết định s  472 /QĐ-UBND

ngày  16  tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 2017

 

THUYT MINH VÀ HƯỚNG DN S DỤNG

 

1. Cơ sở xác định đơn giá

    - Ngh đnh số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 ca Chính phvề quản lư chi phí đầu tư xây dựng;

    - Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lư chi phí đầu tư xây dựng;

    - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng;

    - Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

    - Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần khảo sát xây dựng.

 

2. Nội dung đơn giá

     Đơn g xây dựng công tŕnh - Phần khảo sát xây dựng xác đnh mức chi phí v vt liệu, nhân công, y thi công cn thiết đ hoàn thành mt đơn v khối ợng công tác khảo sát xây dng từ ku chuẩn b đến khi kết tc công tác khảo sát theo đúng u cầu kỹ thuật, quy tŕnh, quy phm quy đnh.

a) Chi phí vt liu

     Chi phí vt liu bao gồm chi phí vt liu chính, vt liu ph cn thiết trực tiếp đ thực hin và hoàn thành mt đơn v khối ợng công tác khảo sát xây dng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng b́nh quân năm 2015 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đi vi nhng loại vt liu chưa trong công b g th́ tm tính theo giá tham khảo ti thị trường.

b) Chi phí nhân công

            - Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) vùng II tại Phụ lục 1 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Mức lương này đă bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đă tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:

            + Vùng II : LNC2 = 1.505.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc.

            - Hệ số lương cấp bậc quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lư chi phí đầu tư xây dựng.

            + Công nhân khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng): Nhóm I - Bảng số 1.

            + Kỹ sư trực tiếp: Bảng số 2.

 

c) Chi phí máy thi công

     Là chi phí sử dụng các loại máy thiết b trực tiếp để hoàn thành mt đơn v khối ợng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí máy thi công bao gm: chi phí khấu hao bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí kc ca máy.

3. Kết cấu đơn giá

     Đơn g xây dng công tŕnh - Phần khảo sát xây dựng được tŕnh bày theo nhóm, loại công tác đưc mă a thống nhất, gm 10 chương.

 

Chương 1:

Công tác đào đt đá bằng th công để lấy mẫu thí nghiệm

 

Chương 2:

Công tác tm ḍ địa vt lư

 

Chương 3:

Công tác khoan

 

Chương 4:

Công tác đt ống quan trc mực nưc ngm trong hố khoan

 

Chương 5:

Công tác thí nghiệm tại hiện trường

 

Chương 6:

Công tác đo vẽ lập lưi khống chế mặt bằng

 

Chương 7:

Công tác đo khống chế đ cao

 

Chương 8:

Công tác đo vẽ mặt ct địa h́nh

 

Chương 9:

Công tác số hóa bản đồ

 

Chương 10:

Công tác đo vẽ bản đ

4. Hướng dẫn sử dụng

    - Đơn g xây dng công tŕnh tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dng sở để xác đnh chi phí dự tn khảo sát xây dng quản lư chi phí đầu xây dng trên địa n tnh An Giang;   

    - Đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dng được tính theo mức lương cơ sở đầu vào LNC2 =  1.505.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc;

    - Đa bàn thị xă Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn thuộc vùng III, mức lương cơ sở đầu vào LNC3 =  1.400.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này th́ được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

+ Hệ số nhân công Knc3 = 0,93;

+ Hệ số máy thi công Kmtc3 =  1,0.

    - Đa bàn các huyện An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tịnh Biên và Tri Tôn thuộc vùng IV, mức lương cơ sở đầu vào LNC4 =  1.330.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này th́ được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

            + Hệ số nhân công Knc4 = 0,884;

            + Hệ số máy thi công Kmtc4 =  1,0.

    - Đối với công tác cùng thực hiện qua nhiều vùng hoặc giáp ranh giữa các vùng, nhưng khó có thể phân biệt vị trí ranh giới để bóc tách khối lượng riêng như: công tŕnh nhà ở, trụ sở làm việc, cầu, cống xây dựng giữa các vùng; đường giao thông, đường dây, đường ống dọc theo ranh giới giữa các vùng;... th́ đơn giá chung được xác định bằng đơn giá trung b́nh giữa các vùng;

            - Ngi thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong từng chương ca đơn g c̣n phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công

      

Chi tiết xin liên hệ:

Mr.Tuấn: 0936 141 136

               0977 664 941

 

Ms.Huyền: 043 555 8764

                 0943 575 995

 

Mọi ư kiến đóng góp vui ḷng gửi về:

mailto:hotro.delta@gmail.com

Các tin cũ hơn

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần xây dựng QĐ 235/2017/QĐ – BXD (bổ sung)

 

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần lắp đặt QĐ 236/2017/QĐ – BXD (bổ sung)  

 

Công bố đơn giá công tŕnh tỉnh Cà Mau năm 2017

 

Công bố đơn giá công tŕnh – phần khảo sát An Giang 2017

 

Công bố đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh Điện Biên năm 2017

 

Công bố đơn giá mới năm 2016 – 2017

 

Công bố đơn công tŕnh – phần khảo sát Quảng Ngăi 2017