panen.jpg

 

KÍNH GỬI: QUƯ KHÁCH HÀNG

DỰ TOÁN DELTA CẬP NHẬT ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT:

QUYẾT ĐỊNH 236/QĐ-BXD NĂM 2017 CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH - PHẦN LẮP ĐẶT (BỔ SUNG) DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

 

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH

PHẦN LẮP ĐẶT (BỔ SUNG)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lư chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh - phần lắp đặt (bổ sung) kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng công tŕnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2017.

(Tải văn bản)

 

 

Nơi nhận:- Văn pḥng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn pḥng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Ṭa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn pḥng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công tŕnh xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; (THa)300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH
PHẦN LẮP ĐẶT (BỔ SUNG)

Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt
Công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH - PHẦN LẮP ĐẶT (BỔ SUNG)

Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần lắp đặt (bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 1 đoạn ống bê tông, các mối nối và phụ kiện ống, 100m ống (thép) v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy tŕnh, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).

1. Nội dung định mức dự toán

 

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Mức hao phí vật liệu đă bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt.

Số ngày công đă bao gồm cả công lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân là cấp bậc b́nh quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

2. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được tŕnh bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mă hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần Lắp đặt đă được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào chương II.


- Mỗi loại định mức được tŕnh bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt đó.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu;

+ Mức hao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc b́nh quân của công nhân trực tiếp lắp đặt;

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn sử dụng

- Định mức dự toán được sử dụng để lập đơn giá lắp đặt công tŕnh, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công tŕnh và quản lư chi phí đầu tư xây dựng công tŕnh. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần xây dựng;

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong tập Định mức dự toán c̣n có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công;

- Đối với công tác lắp đặt đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công tŕnh phải dùng dàn giáo thép để thi công th́ được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần Xây dựng

Chi tiết xin liên hệ:

Mr.Tuấn: 0936 141 136

               0977 664 941

 

Ms.Huyền: 043 555 8764

                 0943 575 995

 

Mọi ư kiến đóng góp vui ḷng gửi về:

mailto:hotro.delta@gmail.com

Các tin cũ hơn

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần xây dựng QĐ 235/2017/QĐ – BXD (bổ sung)

 

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần lắp đặt QĐ 236/2017/QĐ – BXD (bổ sung)  

 

Công bố đơn giá công tŕnh tỉnh Cà Mau năm 2017

 

Công bố đơn giá công tŕnh – phần khảo sát An Giang 2017

 

Công bố đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh Điện Biên năm 2017

 

Công bố đơn giá mới năm 2016 – 2017

 

Công bố đơn công tŕnh – phần khảo sát Quảng Ngăi 2017