Tổng hợp vật liệu, nhân công, máy.

<< Click to Display Table of Contents >>

Tổng hợp vật liệu, nhân công, máy.

Sau khi nhập tiên lượng, bấm giá thông báo, rồi phân tích vật tư -> Vật liệu

Mặc định phần mềm sẽ hiện cột Giá gốc và Giá TB, muốn hiển thị các dạng báo cáo khác thì bấm phải chuột, chọn kiểu báo cáo từ 1-5, cái nào phù hợp thì sử dụng.

 

- Tùy chọn có phân tích vật liệu tạm tính: công tác