Thêm sửa phụ lục vữa.

<< Click to Display Table of Contents >>

Thêm sửa phụ lục vữa.

Phụ lục vữa hay còn gọi là định mức vữa là một định mức phụ dùng để xác định thành phần hao phí chi tiết của một m3 vữa.

Khi xây dựng đơn giá, để tính được đơn giá vật liệu cho các công tác xây, trát, bê tông thì phải dựa vào định mức và phụ lục vữa.

Ví dụ

Công tác bê tông móng đã 4x6 mác 200 có mã công tác là AF.11111, Mã định mức là AF.11110 và mã phụ lục vữa là C2141.

Định mức AF.11110 chỉ ghi là vữa, còn mã phụ lục vữa quy định là vữa đó là mác bao nhiêu. từ định mức AF.11110 có thể tính thành

Mã đơn giá

Mã định mức

Mã PLV

Tên công tác

AF.11111

AF.11110

C2141

Bê tông móng,  đá 4x6, mác 200

AF.11112

AF.11110

C2142

Bê tông móng, đã 4x6, mác 150

 

Mỗi đơn giá có một phụ lục vữa. Tên phụ lục vữa thường đặt là PLV + tên định mức. Ví dụ PVL242005 và PLV332005 là phụ lục vữa của định mức 242005 phần xây dựng và 332005 phần lắp đặt.

 

Thao tác: Vào menu Dữ liệu\ Thêm/sửa phụ lục vữa

1.  Thêm bảng PLV mới.

 

Có hai lựa chọn:

+ Tạo mới hoàn toàn một bảng PLV

+ Kế thừa bảng hiện hành: Bảng tạo mới có dữ liệu được kế thừa từ bảng đang hiện hành trên màn hình.

2.  Xóa bảng PLV hiện tại.

 

+ Bảng PLV hiện hành trên màn hình sẽ bị xóa.

3.   Thêm PLV.

 

 

 

Thao tác giống như phần thêm sửa định mức. Thêm thành phần vật tư rồi mã PLV, tên PLV, đơn vị rồi bấm nút "Thêm".

Tham khảo phần "Thêm/ sửa định mức"