Thªm söa gi¸ th«ng b¸o

<< Click to Display Table of Contents >>

Thªm söa gi¸ th«ng b¸o

Thêm/ sửa giá vật tư thông báo.

Tiện ích này dùng để người dùng tạo thêm các bảng giá vật tư theo thông báo giá cho các công tác.

 

Vào menu Dữ liệu\Thêm/ sửa giá vật tư gốc

Nội dung này có hai phần:

+ Tạo mới bảng giá thông báo.

+ Chỉnh sửa bảng giá thông báo.

1. Tạo mới bảng giá thông báo.  

 

Chọn đồng ý một bảng TB giá mới hiện hành.

- Xóa bảng giá TB:

Bảng giá TB hiện tại sẽ bị xóa.

2. Thêm/ Sửa/ Xóa giá thông báo.

Màn hình hiển thị giá thông báo của loại vật tư (Vật liệu/ Nhân công/ Máy) theo đơn giá chọn combobox giá gốc  của tỉnh trong combobox Tỉnh.

 

 

a. Thêm giá vật tư thông báo

+ Chọn tỉnh cần thêm.

+ Chọn đơn giá cần thêm.

+ Chọn Loại vật tư cần thêm.

+ Nhập Mã Vật tư cần thêm.

+ Nhập đơn vị, tên VT, giá TB của vật tư cần thêm.

Nhập các dữ liệu vào các ô tương ứng.

Lưu ý với mã vật liệu không bắt đầu bằng chữ N, M, V, Z. nên đặt  thống nhất theo ký tự là số và có 5 ký tự. Nên bắt đầu bằng mã 15000 trở đi để khi nhìn vào bảng phân tích vật tư, có thể biết mã VT nào là mã chuẩn do chương trình cung cấp, mã nào là mã do người dùng nhập. Bạn có thể nhập 15000. 15001..., nếu đã có rồi thì chương trình báo là đã tồn tại. Sau khi thêm đủ thông tin bấm nút "Thêm"

b. Sửa giá vật tư thông báo.

Sửa giá, tên, đơn vị.

Với vật tư đã tồn tại thì người dùng có thể sửa tên vật liệu, đơn vị tính, giá vật liệu. Trong thực tế thì chủ yếu là sửa giá.

Có thể sửa trực tiếp trên lưới hoặc sửa thông tin trong các ô rồi bấm nút "Sửa"

 

c. Xóa giá vật tư thông báo.

VT hiện hành sẽ bị xóa khỏi bảng giá gốc.