Thêm sửa bảng giá vật liệu, nhân công máy.

<< Click to Display Table of Contents >>

Thêm sửa bảng giá vật liệu, nhân công máy.

Bảng giá vật tư được thêm sửa nhiều nhất trong cơ cở dữ liệu vì giá vật tư luôn biến động, người dùng phải liên tục cập nhật  giá để phục vụ công tác lập dự toán, thẩm định.

Trong phần này có hai phần là:

 

Giá gốc

Giá thông báo.