Thẩm định dự án

<< Click to Display Table of Contents >>

Thẩm định dự án

Đây là tính năng rất hay của phần mềm dành cho các nhà quản lý, những người làm công tác thẩm định, chỉ cần bấm vào tính năng này là biết ngay những sai sót của người làm dự toán. Những sai sót mà chức năng thầm định tìm ra là.

 

Sai sót đơn giá

Căn cứ vào mã hiệu công việc và đơn giá mà người dùng chọn, chương trình sẽ so sánh đơn giá vật liệu, nhân công, máy trong đơn giá và giá trị hiện tại trong bản tiên lượng. Nếu phát hiện sai sót chương trình sẽ gạch ngang vào phần bị sai và viết giá trị đúng vào đó.

 

Sai công thức:

Kiểm tra công thức diễn giải có đúng không, khối lượng cộng dồn có đúng không, nếu không đúng chương trình sẽ gạch đỏ và ghi giá trị đúng ở bên cạnh.

 

Cách thức gạch đỏ và ghi giá trị đúng chính là phương pháp rất gần với công việc hàng ngày của người làm công tác thẩm định, chỉ khác là phần mềm tự làm

 

Ứng dụng tính năng này khi muốn thẩm định một các công trình người dùng lập từ Excel hoặc các phần mềm khác. Chỉ cần nhập dữ liệu từ excel rồi chạy thầm định là xong.

 

Thực hiện:

 

Vào Menu thẩm định\Kiểm tra/ thẩm định. Hình dưới mô tả dòng trên là sai đơn giá còn công tác dưới là sai công thức

 

 

 

Để in kết quả thẩm định chỉ việc bấm vào nút "In thẩm định", những công tác bị sai sẽ được in ra.

Ngoài ra người dùng có thể thêm dòng, ẩn dòng để tạo báo cáo thẩm định theo ý muốn

 

 

 

Xem phần "Kiểm tra đơn vị, khối lượng" để biết thêm khả năng thẩm định của chương trình