Nhập thông báo giá

<< Click to Display Table of Contents >>

Nhập thông báo giá

Hàng tháng hay quý, mỗi địa phương sẽ ban hành bảng thông báo giá vật liệu áp dụng trên địa bàn (tỉnh, quận, huyện). Khi lập dự toán, người lập phải nhập thông báo giá vào để tính chênh lệch vật tư (nếu áp dụng phương pháp tính chênh lệch) hay tính giá hiện trường.

 

Giá hiện trường = giá thông báo + cước vận chuyển (nếu có)

 

Chênh lệch giá = giá hiện trường - giá gốc (giá tại thời điểm ban hành đơn giá)

 

Để nhập giá thông báo, Có 2 cách

 

Nhập trực tiếp giá thông báoNhập trực tiếp và cột Giá TB

 

Nhập trực tiếp giá thông báoLắp từ bảng giá có sẵn