Kiểm tra đơn vị khối lượng

<< Click to Display Table of Contents >>

Kiểm tra đơn vị khối lượng

Kiểm tra đơn vị khối lượng cũng là một tính năng rất hay. Trong thực tế thường gặp trường hợp khi làm thầu hoặc hồ sơ mời thầu đưa ra đơn vị của một công tác nào đó khác với đơn vị trong định mức. khi đó người lập dự toán nhập khối lượng theo đơn vị đó nhưng khi làm dự toán, tra hao phí định mức theo định mức chuẩn của nhà nước do đó dẫn đến chênh lệch về mặt khối lượng

 

Ví dụ: đơn vị mời thầu là m2 nhưng trong định mức là 100m2, khi đó người dùng làm ở Excel có thể sẽ nhập đơn vị theo m2, khi chuyển sang phần mềm đơn vị lại là 100m2 vì vậy khối lượng phải chia cho 100.

 

Những trường hợp như vậy gọi là sai đơn vị, khối lượng.

 

Thực hiện: Vào menu Thẩm định\ Kiểm tra đơn vị khối lượng

 

 

Ví dụ dưới mô tả công tác đầu tiên bị sai đơn vị nên khi chạy song chức năng kiểm tra thì khối lượng được chia cho 100.

 

 

 

Xem thêm phần "Thẩm định dự án"