InBangGiaTB

<< Click to Display Table of Contents >>

InBangGiaTB

 

 

In bảng giá thông báo

 

 

 

Bảng giá thông báo là bảng trung gian, giống như bảng tổng hợp vật tư trước đây, nó tổng hợp toàn bộ vật tư dùng trong công trình để người dùng nhập giá thông báo. Thường thì ít khi in bảng này.

 

 

Để in chuyển sang sheet Giá thông báo rồi bấm nút  Xem trước khi in

 

 

 

Màn hình xem trước khi in