In hồ sơ thầu

<< Click to Display Table of Contents >>

In hồ sơ thầu

Hồ sơ thầu trong phần mềm Delta có thể tùy biến theo các mẫu thông tư khác nhau, nghĩa là người dùng có thể tự định nghĩa và chọn các mẫu dự thầu khác nhau. Ngoài ra còn có lựa chọn các kiểu in khác nhau chỉ bằng một click.

 

Hồ sơ thầu bao gồm :

Bảng đơn giá chi tiết (chiết tính dự thầu)

Bảng đơn giá dự thầu (Dự thầu)

Bảng giá vật liệu và thiết bị dự thầu

Bảng dự thầu

Bảng dự thầu là bảng tổng hợp giá trị dự thầu của từng công tác, từng hạng mục và toàn công trình. Bảng này được tạo tự động khi tạo Đơn giá chi tiết.

Bấm vào Sheet Dự thầu để xem và in bảng này. Xem hình dưới

Xem thêm phần "Đơn giá chi tiết" để biết thêm thông tin