In bảng tiên lượng

<< Click to Display Table of Contents >>

In bảng tiên lượng

Chuyển về Sheet "Tiên lượng". Trong Sheet này, tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng mà có thể in các báo cáo sau.

 

1.Bảng dự toán hạng mục công trình

2.Bảng khối lượng dự thầu

3.Bảng tiên lượng (dài rộng cao)

 

Chú ý: Nếu công trình có nhiều hạng mục thì muốn in hạng mục nào thì phải chọn hạng mục đó rồi mới bấm nút Xem/in

 

1. Bảng dự toán hạng mục công trình. Đây là bảng in ở chế độ mặc định. Bảng gồm 10 cột (chuẩn theo quy định hiện tại) Xem hình dưới

 

 

Để in báo cáo này thì không tích vào "In khối lượng dự thầu" và "In khối lượng dự thầu" như hình trên

 

Chú ý trong báo cáo này nếu có tích vào "Có in diễn giải KL" thì kết quả như hình trên còn nếu không chọn thì kết quả báo cáo sẽ chỉ gồm các dòng công tác, không có diễn giải khối lượng. Xem hình dưới "không in diễn giải KL"

 

 

 

2. Bảng khối lượng dự thầu: Cũng là file lập như dự toán nhưng nếu muốn in bảng khối lượng dự thầu thì chọn như hình dưới.

 

 

Kết quả như sau:

 

 

 

3. In bảng tiên lượng: bảng tiên lượng hay bảng khối lượng dài - rộng - cao

 

Lựa chọn như sau

 

 

Kết quả như sau