In bảng phân tích vật tư

<< Click to Display Table of Contents >>

In bảng phân tích vật tư

 

Trong chương trình có phần phân tích vật tư chuẩn gồm khối lượng và hao phí. Ngoài ra còn có phần Giá gốc và Giá TB. Khi in thường thì chỉ in bảng phân tích chuẩn.

 

Chuyển sang Sheet "Phân tích VT"

Kết quả như sau

 

 

 

Nếu muốn in cả giá thì tích vào "Có in giá vật tư", lúc đó báo cáo có cả giá nhưng trong thực tế ít in kiểu này