In bảng cước vận chuyển

<< Click to Display Table of Contents >>

In bảng cước vận chuyển

bảng cước vận chuyển có 2 bảng

 

Bảng tính cước vận chuyển (cước ô tô, cước  thủ công, ..)

Bảng cước đến chân công trình (gồm các chi phí khác như bốc lên, bốc xuống..bến bãi)

 

1. Để in bảng cước vận chuyển, chọn như dưới.

 

 rồi bấm nút "Xem/in"

 

Kết quả như sau:

 

 

 

2. In bảng cước đến chân công trình. Chọn như hình dưới

 

 

Kết quả như sau