Bảng bù giá nhiên liệu

<< Click to Display Table of Contents >>

Bảng bù giá nhiên liệu

 

Chuyển sang Sheet "Bù nhiên liệu" để nhập thông số và in kết quả bù giá

 

Lưu ý tới lựa chọn khi bấm phải chuột: Có tính lương thợ lái, nếu chọn bù giá nhiên liệu của một loại máy sẽ bằng bù nhiên liệu + bù lương thợ lái máy. Nếu không chọn thì chỉ có bù giá cho nhiên liệu.

 

Để in bảng bù giá nhiên liệu đầy đủ, lựa cọn như bên dưới.

 

 

 

Bấm Xem/in, kết quả như sau:

 

 

 

 

Nếu muốn in dạng rút gọn, chỉ có danh mục máy mà không in chi tiết hao phí của các công tác thì lựa chọn như sau

 

Kết quả như sau: