1.5 Đơn giá - Định mức

<< Click to Display Table of Contents >>

1.5 Đơn giá - Định mức

Đơn giá

 

Đơn giá hay đơn giá xây dựng cơ bản là tài liệu tra cứu do địa phương ban hành dựa vào định mức do nhà nước ban hành. Đơn giá được phân thành chương mục, trong mỗi mục lại có các công tác. Mỗi công tác lại có mã hiệu, tên, đơn vị đơn giá vật liệu, nhân công, máy. Khi lập dự toán, người dùng tra cứu đơn giá để chọn các công tác phù hợp với yêu cầu công việc để đưa vào bảng tiên lượng.

 

Dựa vào đặc điểm công tác trong mỗi cuốn đơn giá mà người ta phân thành Đơn giá xây dựng, đơn giá lắp đặt, đơn giá khảo sát, đơn giá sửa chữa...

 

Ví dụ: Hà nội có đơn giá 56/2008 ban hành theo quyết định số 56 ngày 22/12/2008 của UBND TP Hà nội. Quyết định có 3 phần là xây dựng, lắp đặt, khảo sát. Vì vậy trong phần mềm khi tra cứu có các đơn giá khác nhau để người dùng lựa chọn.

 

 

Định mức

 

Định mức là tài liệu do nhà nước ban hành: Định mức quy định thành phần hao phí cho mỗi công tác.

 

Ví dụ: Mã hiệu AF.11112 - Bê tông móng đá 4x6, đổ thủ công, chiều rộng móng <250 cm, BT mác 200

có thành phần hao phí:

 

Vữa                               - 1.05         m3

Nhân công 3,5/7           - 1,42          công

Máy đầm bàn 1w          - 0,089         ca

Máy trộn bê tông 250 lít - 0,095         ca

 

Riêng đối với công tác xây, công tác bê tông, công tác trát thì vật liệu trong định mức là m3 bê tông hoặc m3 vữa, muốn phân tích chi tiết vật tư thì cần thông qua phụ lục vữa để.